เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 บริษัท สตาร์สไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุงาน งานพัฒนาชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีฐานะ ยากจนและไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง