​เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมาบริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมชาย บิลแหละ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เข้ารับรางวัล CSR-DIW สถานประกอบการที่มีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนยั่งยืน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกนด์