บริษัทฯได้ดำเนินการจัดทำ”มุมสร้างเสริมทักษะนอกห้องเรียน”ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา