วันที่ 30 ตุลาคม 2563 : บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์(ประเทศไทย) ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประพณีไทยวันลอยกระทงร่วมกับนักเรียน คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา