คุณไพรัตน์ เฉลยทรัพย์ และทีมงานอนุรักษ์พลังงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ รับโล่พร้อมประกาศเกียรติคุณ ในฐานะที่องค์กรมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย(T-VER) ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563